^^ขอเชิญร่วมงานสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลหนองแซง^^
 
ทต.หนองแซง
ศพด.หนองแซง
 
 
เทศบาลตำบลหนองแซงจัดประชุมซักซ้อมแผนและเตรียมสถานที่งานป้องกันฯลฯ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 16 
นายกสรรค์ได้เยี่ยมและมอบสิ่งของให้ป้ายอม(นางพยอม ลายคราม)ชุมชนบ้านโคกน้อย [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
นายกสรรค์ได้ มอบรถวีลแชร์รวมทั้งข้าวสาร,น้ำมันพืชให้ป้าอิน(นางทองอินทร์ อิ่มอุดม [ 6 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 137 
เทศบาลตำบลหนองแซงเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ทีวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี [ 5 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 135 
เรื่องสอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำ และ พัดลมเพาดาน [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 110 
เรื่องสอบราคาซื้อโต๊ะพับ และเก้าอี้พลาสติก [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 113 
โครงการปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านตล [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 103 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26003 เลียบคลองชลปร [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 117 
เทศบาลตำบลหนองแซงได้มอบรถวีลแชร์แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 96 
คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 179 
ผลงานของเทศบาลตำบลหนองแซงโดยนายกสรรค์ได้รับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพบริการอนามั [ 18 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 166 
จัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 118 
เรื่องประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.หนองแซง [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 144 
การกำหนดกระบวนงาน ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาช [ 9 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 161 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภ [ 3 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 245 
 
ทต.หนองหมู โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี2558 [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ตลาดน้อย ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) [ 6 ม.ค. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์) [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต1-9) [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต1-9) [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
 
       
 
 
 
 
  ท่านพอใจในการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลหนองแซง อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง” วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 (3 ว (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 64  ตอบ 0  
เหม็นน้ำขยะมาก (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 86  ตอบ 0  
 
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีเปลี่ยนสายงานที่เกื้อ * * * ลกัน (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 12753  ตอบ 82
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับ 5 ไป 6 กรณีเปลี่ยนสายงานที่ไม่เกื้อ * * * ล (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 28092  ตอบ 174
ทต.ตะกุด จพง.ธุรการ5 เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดีมั้ยครับ (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 10177  ตอบ 77
ทต.ตะกุด เปลี่ยนสายงานกับระบบแท่ง (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 11247  ตอบ 38
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับ 4 ไป 5 กรณีเปลี่ยนสายงาน (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 9362  ตอบ 78
ทต.ตะกุด ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 16797  ตอบ 83
ทต.ตะกุด การใช้ ป.โท ปรับลดระยะเวลาการครองตำแหน่ง (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 24902  ตอบ 131
ทต.ตะกุด การนำวุฒิ ป.โท มาใช้เลื่อนระดับ 5-6 ที่เกื้อ * * * ล (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 2207  ตอบ 7
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 155030  ตอบ 891
ทต.ตะกุด การย้ายเวปไซต์เทศบาลตำบลตะกุด (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ตะกุด การปรับขนาดเทศบาลขนาดเล็กเป็นกลาง สามารถ เปิดฝ่ายในกองคลัง 2 ฝ่ายได้หรือไม่ (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 2
ทต.หินกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลว่างไหม) (3 ก.ย. 2558)    อ่าน 100  ตอบ 2
อบต.ห้วยบง กลิ่นเหม็นจากขยะ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 1
ทต.ตะกุด สอบถามการขอเปิดฝ่ายในสำนักปลัดอบต (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 1
ทต.ตะกุด เปลี่ยนตำแหน่ง (1 ก.ย. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 1
ทต.ตะกุด เลื่อนระดับ 5 ไป 6 (1 ก.ย. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 1
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 1
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับ 3 ไป 4 กรณีเปลี่ยนสายงาน (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 2
อบต.ชะอม ขุดลอกคลองจากวัดบึงไม้ หมู่5 / ฝายชะลอน้ำ (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 160  ตอบ 1
ทต.ตะกุด สอบถามการเปิดฝ่ายในสำนักปลัด (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 1
 
 


เทศบาลตำบลหนองแซงจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย)ในเข [ 4 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 14 


เทศบาลตำบลหนองแซงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุและงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 12 
 
  มะม่วงมันหนองแซง
 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว18/41 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ก.ย. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1838 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 8 สน.คท. มท 0808.2/13689-13701 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ก.ย. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สน.กศ. มท 0893.2/ว1815  [ 4 ก.ย. 2558 ]
กรมการปกครอง ได้กำหนดเลขประจำส่วนราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สล.  [ 4 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 สน.สส. มท 0891.3/ว1832 [รายชื่อ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1833  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1834 [เอกสารแนบ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1830 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1829  [ 2 ก.ย. 2558 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ กค. มท 0803/ว1821 [คู่มือ]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1822  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1823  [ 2 ก.ย. 2558 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว1820  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/13458-13533 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร กจ. มท 0802.3/406  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว53  [ 1 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1812  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว79  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ค. 2555