เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแซง ออกปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานปกครอง อ.หนองแซง ออกตรวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแซงตามประกาศพรก.ฉุกเฉิน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ "COVID - 19"  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เทศบาลตำบลหนองแซงรายงานการปฏิบัติงานตั้งจุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแซง ร่วมกับ อสม.ชุมชนบ้านหนองหอย 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแซง ออกปฏิบัติงานตั้งจุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแซง ร่วมกับ อสม.ชุมชนบ้านตลาดหนองแซง

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ "COVID-19" วันที่ 26 พฤษภาคม 2563